ກອງສິລະປະກອນແຂວງ

ໜ້າຫຼັກ / ກອງສິລະປະກອນແຂວງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງກອງສິລະປະກອນແຂວງ

   ກອງສິລະປະກອນ ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ດ້ານວິຊາການ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ກວດກາ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ງຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສປດ” ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການຊ່ວຍພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໃນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ​ແລະ ​ກຳນົດ​ຂັ້ນຂອງ​ການ​ອະນຸຍາດການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານສິລະປະການສະແດງ, ຄົ້ນຄວ້າ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະເສີມສ້າງ-ພັດທະນາໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບ​ກົດໝາຍ, ພົວພັນປະສານ​ສົມ​ທົບກັບ​ບັນດາ​ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ພະແນກການ, ບັນດາເມືອງ ແລະນະຄອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ.

  ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ,  ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ວຽກງານສິລະປະການສະແດງ, ຄົ້ນຄວ້າ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະເສີມສ້າງ-ພັດທະນາໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບ​ກົດໝາຍ, ພົວພັນປະສານ​ສົມ​ທົບກັບ​ບັນດາ​ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ພະແນກການ, ບັນດາເມືອງ ແລະນະຄອນ ກໍ່ຄືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

ຂອບເຂດສິດ

1. ຮ່າງໜັງສືສະເໜີ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກອງສິລະປະກອນຢູ່ພາຍໃນກອງ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

2. ກວດກາ, ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

3. ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ວຽກງານກອງສິລະປະກອນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;

4. ຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

5. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຕົກລົງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ​ ແລະ ຊຸກຍູ້ໜ່ວຍສິລະປະວັນນະຄະດີ, ວົງດົນຕຣີ ສະມັກຫລິ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກ​ສິລະປະການສະແດງ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຖືກລະບຽບການ ແລະກົດໝາຍ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ;

7. ຮ່າງ​ແຜນການ, ແຜນງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະການສະແດງ, ລາຍການສະແດງ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງຄົ້ນຄວ້າ ແລະພິຈາລະນາ;

8. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

9. ຄົ້ນຄວ້າ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ແລະ ຝຶກຊ້ອມລາຍການສະແດງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ;

10. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ ກໍ່ຄືຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະການສະແດງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ;

11. ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ​ ສະ​ເໜີ ຮ່າງ​ຂໍ້​ກຳນົດ, ລະບຽບ​ການ, ຄໍາ​ແນະນຳ ​ແລະແຈ້ງ​ການ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານກອງສິລະປະກອນ ​ເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

12. ອອກບົດແນະນຳ, ໜັງສືສະ​ເໜີ, ຢັ້ງຢືນ​ເອກະສານ​ ແລະ ​ແຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ບັນດາ ວຽກງານ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກອງສິລະປະກອນ;

13. ມີ​ສິດ​ຕັດສິນ​ທຸກໆ​ບັນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກອງສິລະປະກອນ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;

14. ຈັດ​ຕັ້ງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ​ ​ນຳທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ ກອງສິລະປະກອນແຂວງ ກໍ່ຄືວຽກງານສິລະປະການສະແດງ;

15. ສ້າງ, ບຳ​ລຸງ, ຍົກ​ລະ​ດັບ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ, ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ, ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ ແລະ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ;

16. ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ກຳ​ນົດ​ມາດ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ, ທັນ​ສະ​ໄໝ ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ;

17. ລົງ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ ເພື່ອ​ຜະລິດລາຍການສິລະປະການສະແດງ​ ​ຕາມ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ-ລັດ, ບົນ​ພື້ນຖານລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ ວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ;/

18. ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ;

19. ຄົ້ນຄວ້າ​ຊອກ​ຫາ​ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ ​ແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຫລັກ​ການ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ວາງ​ອອກ;

20. ຮ່ວມ​​ກັບ​ກອງສິລະປະກອນສູນກາງ, ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ທີ່​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເນື້ອ​ໃນສິລະປະການສະແດງ, ​ເຕັກນິກຕ່າງໆ ​​ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;

21. ພົວ​ພັນ ແລະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສາ​ກົນ, ເພື່ອນ​ມິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດທາງ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາວຽກງານສິລະປະການສະແດງ;

22. ເຊັນ​ສັນຍາ, ບົດ​ບັນທຶກ​ກັບ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ໂດຍ​ການ​ເຫັນ​ດີ ​ຈາກ​ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ;

23. ປະຕິບັດ​ສິດ ແລະໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;

ໜ້າທີ່ 

1. ຄົ້ນຄ້ວາ​, ເຊື່ອມຊຶມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ​, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກອງສິລະປະກອນແຂວງ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ;

2. ຟື້ນຟູ, ອະນຸຮັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ​ແລະ ເຜີຍແຜ່​ ວຽກງານສີລະປະການສະແດງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງຊາດ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີຄະນະນໍາພະແນກ ເພື່ອອອກລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານສີລະປະການສະແດງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີ, ຂຶ້ນແຜນ, ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບການ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີ, ປະກອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະກອນແຂວງ;

6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງຕາມລະບຽບການ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະດິດຄິດແຕ່ງ, ສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນ ສິລະປະການສະແດງປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ;

8. ຝຶກຊ້ອມ ສິລະປະການສະແດງລາຍການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ;

9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂອງຂັ້ນເທິງ;

10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານສິລະປະການສະແດງ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

11. ນໍາສະເໜີ ພະແນກກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານສີລະການສະແດງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ;

12. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ອຸປະກອນ, ພາຫະນະເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກອງສິລະປະກອນແຂວງ ສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນເທິງ;

13. ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງສິລະປະກອນແຂວງ ປະຈຳ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ເປັນປົກກະຕິ;

14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 03 ກຸ່ມວຽກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1). ກຸ່ມວຽກ ເສບດົນຕຣີ ແລະ ເຕັກນິກ.

2). ກຸ່ມວຽກ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ​ຮ້ອງ​-ຂັບລຳ​​.

3). ກຸ່ມວຽກ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານສິລະປະການສະແດງຟ້ອນ.