ຂະແໜງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ໜ້າຫຼັກ / ຂະແໜງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຂະແໜງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

    ຂະແໜງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ (ຄສທ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Tourism Marketing Division ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ (TMD), ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກພະແນກ ໃນການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ, ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຂອບເຂດສິດ

1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດໃນການໂຄສະນາ-ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນແຂວງ;

2. ໂຄສະນາ-ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາບໃນ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ດີຂອງລາວ ແລະ ຂອງຊາດລາວ;

3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບູລະນະສູນ-ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເວບໄຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ທັນສະໄໝແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ແລະ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

4. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ;

5. ສ້າງແຜນວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳ 05 ປີ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ;

6. ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ບຸນຊ່ວງເຮືອ ເດືອນ 9, ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ ແລະ ຈັດງານເທດສະການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ;

7. ສ້າງ ແລະ ອອກແບບຈັດພິມສິ່ງໂຄສະນາດ້ານຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໝາຍໂຄສະນາສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊື່ຄຳຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;

8. ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາຍພາສາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ;

9. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຂະແໜງເປັນປະຈຳແຕ່ລະໄລຍະ;

10. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ໜ້າທີ່

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນແຂວງ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ;

3. ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກໆບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ;

5. ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ, ທາງດ້ານການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນຍາບັນ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

7. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນທຸກວຽກງານທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ;

8. ສະເໜີປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງທີ່ຮັບຜິດຊອບ;

9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຈັດກິດຈະກຳໃນງານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍເຊັ່ນ: ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ບຸນຊ່ວງເຮືອ ເດືອນ 9, ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ ແລະ ຈັດງານເທດສະການຕ່າງໆ ໂດຍການປຸກລະດົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ;

10. ສ້າງແຜນ ຈັດພິມສິ່ງໂຄສະນາ ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາ, ແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ, ຄູ່ມືແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນທີ່, ປົດສະເຕີ ເພື່ອໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ;

11. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

12. ພັດທະນາການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ຄົງຄຸນຄ່າ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ;

13. ສ້າງ ແລະ ອອກແບບສັນຍາລັກ (Logo), ເຄື່ອງໝາຍໂຄສະນາສະນາການທ່ອງທ່ຽວ (Branding), ຄໍາຂວັນການທ່ອງທ່ຽວ(Slogan) ແລະ ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ (Campaign) ຂອງແຂວງຢ່າງເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;

14. ຂຽນ, ແປ ແລະ ກວດແກ້ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນ ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ;

15. ປັບປຸງ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມແບບໃໝ່ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊ໌, ເຟັສ໌ບຸກ, ຢູ່ທູບ, ຕິກຕ໋ອກ, ອິນສະຕາແກຣມ, ກູໂກແມັບ, ທະວິດເຕີ, ແອັບພຼິເຄເຊິນ ແລະ ອື່ນໆ;

16. ຊີ້ແຈງ, ສະກັດກັ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ບິດເບືອນຕໍ່ແນວທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ;

17. ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ, ສຳເນົາ, ຮູບພາບ ແລະ ພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

18. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນລະບົບອອນລາຍ;

19. ປັບປຸງບູລະນະສູນ-ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ;

20. ຍົກລະດັບການບໍລິການ ສູນ-ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມປະທັບໃຈ;

21. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ, ຈັດງານ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ​ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃຫ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ;

22. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 03 ກຸ່ມວຽກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1). ກຸ່ມວຽກ​ງານ ວາງແຜນ​ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຕະຫຼາດການທ່ອງ​ທ່ຽວ.

2). ກຸ່ມວຽກງານ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

3). ກຸ່ມວຽກງານ ບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ.